Vi blir flere, eldre og rikere. Slik kan du utnytte megatrender.

Verdens befolkning er i rask endring. Vi blir flere, eldre og mye rikere. Kunnskap om disse gjør deg i stand til å utnytte megatrender. 

Demografiske megatrender skjer i et forrykende tempo og konsekvensene er merkbare allerede i dag. Endringer i befolkningssammensetninger påvirker hvilke produkter som etterspørres og hvilke land som kjøper dem. Arbeidsstyrken endrer seg, og det samme gjør verdier og familiesammensetninger. Skal du klare å utnytte megatrender, er det viktig at du forstår hva som skjer. Her er to demografiske megatrender som vil endrer verden slik vi kjenner den:

  • Voksende befolkning, særlig i byene
  • Flere eldre og fallende andel yrkesaktive

Verdens befolkning vokser, og den vil bo i byer

Verdens befolkning vil passere 8 milliarder mennesker innen 2020. Veksten skjer i Afrika og Asia, og særlig i Asia vil befolkningen samtidig bli betydelig rikere. Samtidig øker tilflyttingen til de store byene. Kombinasjonen økt befolkning, voksende kjøpekraft og urbanisering vil dramatisk øke verdens middelklasse. Den nye middelklassen vil i stor grad vokse opp i Asia, der tradisjonelle familieverdier vil svekkes. Flere vil tilegne seg en vestlig måte å definere seg på, og man kan forvente økt etterspørsel etter forbruksvarer. Globalt perspektiv spår en veldig vekst i nye megabyer:

I 1950 bodde 309 millioner mennesker i såkalte utviklingsland i byer. I 2030 vil dette tallet ha steget til 3,9 milliarder mennesker. Det betyr at verdens byer vil ta imot over tre milliarder mennesker de neste tiårene. Det meste av denne migrasjonen vil skje internt, til nye megalopoliser i Asia. I 2030 vil for eksempel Kina ha 221 byer med over én million innbyggere, mens India vil ha 68.

Flere eldre og færre i yrkesaktiv alder

Gruppen over 60 år og eldre vil mer enn doble seg fra i dag og frem til 2050, til over 2,1 milliarder mennesker. Eldrebølgen vil ramme hele verden, og antall land der over 30 prosent av befolkningen er over 60 år vil vokse fra 1 (Japan) i 2015 til 55 i 2055. Det innebærer større krav til pensjoner og helsetjenester, samtidig som forbrukernes vil etterspørre andre varer og tjenester. Hva eldre bruker på helserelaterte produkter vil vokse enormt. I USA alene forventes forbruk på helse å vokse med 8 prosent av bruttonasjonalproduktet hvert eneste år frem til 2040. Flere eldre og færre unge, vil skape mangel på arbeidskraft i mange land. En fallende yrkesaktiv befolkning  vil redusere økonomisk vekst, og holde priser og etterspørsel nede. Ny teknologi, migrasjon og opplæring kan dempe fallet som skapes av en eldre befolkning der andelen yrkesaktive blir mindre.

Lavere økonomisk vekst

I land med fallende beflokning vil økonomisk vekst gå ned. Produksjonen i et land er avhengig av antall ansatte og hvor produktive de er. I både Tyskland og Japan har gruppen i arbeidsfør alder falt i mer enn ti år, og fallet fremover blir enda større. Den samme utviklingene vil skje i stadig flere land. Befolkningsmønstre vil påvirke både investeringer og sparing. Bedrifter trenger en viss mengde kapital per ansatt, som arbeidsutstyr og bygninger. Når produksjonen dempes ved at det mangler arbeidskraft, vil bedriften trenge mindre kapital. En eldre befolkning vil også bety at flere mennesker vil spare mer til en fremtidig pensjon. Mer sparing og mindre forbruk vil holde økonomisk vekst nede. Yngre generasjoner vil også i større grad forventes å passe på foreldre, noe som igjen vil redusere produktiviteten i samfunnet.

Hvordan Phillips tilpasset selskapsstrategien og klarte å utnytte megatrender

Et selskap som har tatt et strategisk valg ved å tilpasse sin vekstprofil ved å prioritere megatrender  er teknologiselskapet Phillips. Phillips så en utvikling som på sikt ville påvirke etterspørselen etter produktene sine. De så fort at kombinasjonen av flere eldre, vekst i utviklingsland,  behovet for energieffektivisering og vekst i etterspørselen etter helseprodukter, ville endre det markedet selskapet opererte i. Selskapsstrategien ble tilpasset megatrendene.

En konsekvens ble at selskapet solgte seg ut av noncore business, som semiprosessorer og elektronikk. I stedet gjorde Phillips flere oppkjøp i helsepleie. Dette vil hjelpe dem å ta en sterkere andel i den voksende aldersgruppen av eldre. Strategien har betalt seg, ved at selskapets helsesektor har vist motstand i nedgangstider, gitt høyere inntekter og solide marginer. Phillips satsing på salgsvekst i utviklingslandene har også betalt seg. Selskapet er en av mange aktører som hra klart å utnytte megatrender. Les hvordan globaliseringens megatrender åpner for muligheter.

Muligheter som følge av demografiske endringer

Verdens befolkning er i endring, og skiftet går fort. For bedrifter som er tidlig ute, vil mulighetene for ekspansjon være store. Kombinasjonen økt befolkning, voksende kjøpekraft og urbanisering vil skape en stor middelklasse i utviklingslandene. Denne gruppen vil bruke penger på utdanning, helse, og en rekke produkter som land i Vesten i dag tar for gitt.

Flere mennesker vil bety knapphet på ressurser, og det må tenkes nytt på energi. En kraftig urbaniseringsbølge vil skape mer søppel, og gjenvinning blir viktigere. Flere eldre vil skape et behov for helseprodukter. Flere menneskeskapte problemer vil kreve løsninger som kan løse utfordringer knyttet til ressursknapphet, forurensing og alderdom. Vannmangel er allerede et problem i mange land og større byer og mer handel vil skape et veldig behov for bedre infrastruktur. Selskaper som kan tilby smarte løsninger her, vil være godt rustet til å utnytte en global megatrend som vil vare i mange tiår.

Oppsummering

  • Verdens demografi er i endring, og befolkningen blir eldre og rikere.
  • En stor middelklasse vokser opp i Asia, og etterspørselen etter forbruksvarer vil vokse.
  • Flere eldre vil skape mange på arbeidskraft i mange land, og det vil redusere økonomisk vekst.
  • Økt befolkning og økt forbruk vil legge press på resssurser, og det vil skape behov for bedre utnyttelse av ressursene.
  • Philips er et eksempel på selskap som har prioritert megatrender når de lager sin vekststrategi og med dette klart å utnytte megatrender.
Skroll til toppen